Tracking ID UA-139999922-1

Pretensioonid

Pretensioonide käsitlemine

 1. Cossax OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

  2. Mõisted:

  2.1 Ekspertiis - tootja volitatud hoolduspartneri teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
  2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

  3. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

  4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

  5. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong, kui see on tootja poolt nõutud.

  6. Pretensiooni võib esitada klient kirjalikus vormis.

  7. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

  8. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

  8.1 Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
  8.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
  8.3 Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
  8.4 Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
  8.5 Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
  8.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);
  8.7 Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
  8.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele;
  8.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
  8.10 Puuduste eest juhul, kui tootetel ja detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

  9.

  10. Cossax OÜ ei vastuta:

  10.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.

  10.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest toote remonti toomisel hetkel.

  11. Kui remonti toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse kliendile hinnapakkumine, toote remondiks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on klient kohustatud tasuma Cossax OÜ-le kulud seadme defekteerimise (vea tuvastamise) ja transpordi korraldamise eest. Sõltuvalt seadmest jääb kulu vahemikku 23-40 €.

  12. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Cossax OÜ tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud ostja süül. Toote remont toimub punktis 11 väljatoodud tingimustel.

  13. Cossax OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

  14. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigus selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.

  15. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, võtab Cossax OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärse asendustootega.

  Lisainfo:info@alativalmis.ee

  Cossax OÜ

  Kehtiv alates 19.04.2019